KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE GENEL POLİTİKAMIZ

 

Atlas Vakfı olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu bizim için önem teşkil etmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Önemle belirtmeliyiz ki; Kişisel verilerin korunması amacıyla vakfımız tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından vakıf olarak sorumluyuz ve şeffaf bir yapıda olmayı amaçlamaktayız.

 

Kişisel veri olarak belirtilen yolla gelen kişisel verilerin tespiti ve bu verilerin güvenli şekilde saklanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından sağlandığından emin olunması gerekmektedir.

 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz kurum Atlas Vakfı’dır. Kurumumuzla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar ve vakfımızın politikası doğrultusunda;

 

 • İnternet sitemizde yer alan Burs, Staj başvuru formaları,
 • Atlas Vakfının Web siteleri iletişim formları,
 • E- Bülten Kayıt Formları,
 • İnternet sitesi üzerinden başvurunun haricinde ayrıca fiziken teslim edilen evraklar
 • Bursiyerlere burs bağışında bulunan gönüllülerin internet üzerinden yaptığı ödemeler, başvurular, kayıtlar
 • Sosyal Medya Üzerinden iletişim veya doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar
 • Tarafımıza verdiğiniz ya da tarafımızca istenen muhtelif evraklarla, e-postalar fakslar, mektuplar yoluyla
 • Vakıf adına sizinle iletişime geçen yetkili kişilerle yaptığınız telefon görüşmeleri neticesinde alınan bilgiler ile,
 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik, başvuru, geri dönüş formları ile
 • Ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, genel teamül, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Atlas Vakfı adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak toplanabilcecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Atlas Vakfının misyonu ve amaçları doğrultusunda saklanmakta ve toplanmaktadır. Alınan bilgiler ile başvurucunun burs almaya ehil olup olmadığının tespiti, üyelerimiz açısından üyelik vasıflarının olup olmadığının tespiti, misyonumuza uygunluk durumunun tespiti gibi amaçlarla elde edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, sizinle iletişimimizin kopmaması, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek ve topluma yararlı gençler yetiştirmek amacıyla yapılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

KVKK’nın 8 ve 9 maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli görülen üçüncü kişilere –proğram ortaklığı, işbirliği yapılan kurumlar, bağışçılar, vakıf yöneticileri, çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine- aktarılabilcektir..

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu hakların Kullanılması

KVKK’ nın 13. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerine verilmesi gereken bilgilendirme bu aydınlatma metniyle sunulmuş olup, kişisel verilerin faaliyetlerine ilişkin şikayet veya taleplerini İlgili kanun uyarınca tarafımıza iletebilirler.

 

KVK Kanunu md. 11 gereğince, kişisel verileri işlenen herkes vakfımıza başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularda taleplerde bulunabilir.

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Ancak anılan kanunun 28. Maddede istisna haller düzenlenmiş olmakla, başvuru sahipleri bu madde uyarınca haklarını kullanamayacaklardır.

 

Başvurunuz neticesinde; KVK md. 13 gereğince Vakfımız, talebinize en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak dönüş yapacaktır.

 

Başvurunuzu açık anlaşılır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerinizi doğru yazmak suretiyle yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla veya e-mail vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu         : Atlas Vakfı

Adres                     : Kemalpaşa Mahallesi, 7087SOK NO=60/2-A PINARBAŞI BORNOVA, 35040 Bornova/İzmir

E- Mail                    : info@atlasvakfi.org